DG Mid-fryslan

 
Gemaakt op een Mac

Adres vermaning:

Hoofdstraat 44

9001 AM Grou


Koster:

Fenna Brouwer en

René van der Werf

Hoofdstraat 42

9001 AM Grou

06-55025484


Correspondentie adres:

Secretariaat

Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân

Van Sminiawei 4

8495 MT Aldeboarn


Bank:

Rabobank IBAN nummer NL41RABO0300414234

t.n.v. Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân

te Heerenveen


Periodiek informatieblad 7-Sprong:

Wilt u iets vragen of meedelen over de bezorging van de 7 sprong, dan kunt u

zr. Tytsje Hornstra, tel.nr. 058 - 255 2580.


De 7-Sprong verschijnt in:

februari, april, juli, september en december

Kopij voor het volgende nummer vóór de15 inleveren via E-mail:

redactie7sprong@dgmidfryslan.doopsgezind.nl