DG Mid-fryslan

 
Terug naar broederkring paginaBroederkring.htmlBroederkring.htmlshapeimage_1_link_0
Gemaakt op een Mac

De landelijke broederkringdag 2015

De landelijke broederkringdag te Drachten. Gastheer was deze keer de broederkring “Lammert Gaukes”

Standaard de laatste zaterdag van oktober hebben de bijeenkomst van de LFVB (Landelijke Federatie van Broederkringen), altijd een hele bijzondere dag met ook nu weer ruim 70 deelnemers uit Fryslân, Groningen en Noord Holland. Uit onze kring waren we met 8 broeders vertegenwoordigd

De opening gebeurde door onze nieuwe voorzitter br. Jacob Ammerlaan
Daarna kwam ds. Andries Bakker aan het woord. Hij gaf eerst verslag  van de prachtig verbouwde kerk en Mennozaal en schetste de gemaakte keuzes daarin.
Vervolgens vertelde hij met veel enthousiasme over zijn aanwezigheid bij het DG wereldcongres te Harrisbourg.


Tot slot ging hij in op de resultaten van het in opdracht van de Broederschapsraad gehouden peiling (enquête 2013) onder alle 110 DG gemeenten in Nederland. Doopsgezind Nederland telde 12 jaar geleden 7300 leden, wat gedaald is tot 6500. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een rapport getiteld “Van observatie naar beweging” waarin voor de korte termijn een plan van aanpak (2016-2018). Dit in de vorm van 10 kernvragen waarvan hij er 2 kort heeft toegelicht t.w.:
Kernvraag 2: betekenis / inhoud zondagsdienst: probeer actief te zijn en doe het eens wat anders, het belangrijkste aspect is het ontmoeten
Kernvraag 9: bovenlokale organisatievorm: betrokken zijn op elkaar, zich richten op wederzijdse ondersteuning en gebruik maken van moderne communicatie middelen
Het belangrijkste advies: met de stroom mee gaan!

Na genoten te hebben van een bijzonder optreden van muziek en zang van jonge artiesten (sopraam en violiste) hadden we weer een zeer geslaagd stamppot buffet, gemaakt door ds. Andries Bakker en een aantal zusters

Na de middag vertrokken we naar het veenmuseum te Nijbeets voor een rondleiding en de  koffie/thee. We sloten af met een vesper o.l.v. Sieb Kiestra in het op het museumterrein herbouwde kerkje Het Houten Hemeltsje. Een replica van het in het verleden in het veengebied aanwezige kerkje met deze naam

We hebben het weer als een bijzondere dag ervaren!

Broederkring avond samen met de broederkring Leeuwarden

Dinsdag 10 november waren we uitgenodigd door de broederkring van Leeuwarden voor een gezamenlijke bijeenkomst. We togen deze avond met 7 broeders naar de DG kerk aldaar waar we welkom werden geheten door voorzitter br. Ament.
We bespraken een door br. Ament uitgekozen onderwerp waarvoor we een artikel hadden gekregen om tevoren te lezen. Met een even mooi als moeilijk onderwerp, getiteld:                “onze relatie met de natuur bepaald ons wereldbeeld”.

Het was een samenvatting van een door prinses Irene kortgeleden gehouden lezing. Hierin wordt door haar de mogelijkheid van een zeer idealistisch wereldbeeld geschetst. Ze gaat er dan echter vanuit dat de mens bereid zou zijn over te schakelen van materieel denken naar verbondenheid en harmonie met de natuur.
Haar persoonlijk beeld is die van een wereldwijde, onderling verbonden maatschappij van alle levensvormen, inclusief alle flora en fauna. Een utopie als we het hedendaagse wereldgebeuren aanschouwen. Zeker op het moment dat ik dit schrijf, waar we opgeschrikt worden door de aanslagen in Parijs! Niet verwonderlijk dat de discussie, ondanks dat de gespreksleider zijn best deed, weinig concreets op leverde. Het stond wat te ver van de werkelijkheid af

Piet Vellinga